Regulamin MF Łódź

REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI – ŁÓDŹ

 Rozdział 1 – Nazwa, siedziba, działalność

§ 1

 1. Nazwą Sekcji jest „Młoda Farmacja-Łódź”. Wersja angielska nazwy brzmi
  „Young Pharmacy – Lodz”.

 2. Uznawanym skrótem jest MF – Łódź oraz jego angielski odpowiednik
  YP – Lodz.

§2

 1. Młoda Farmacja – Łódź, zwana dalej „Sekcją”, zrzesza studentów studiów magisterskich na kierunku farmacja Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanym dalej „Uczelnią”.

 2. Sekcja jest powołana w oparciu o §31 pkt 4 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz o §4 Regulaminu Sekcji Naukowych PTF, na podstawie których,  stanowi strukturę Towarzystwa. Nie posiada samodzielnej osobowości prawnej.

 3. Sekcja jest uczelnianą organizacją studencką i działa na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365), aktów wykonawczych do niej, Statutu Uczelni, oraz niniejszego Regulaminu.

 4. Siedzibą Sekcji jest Uczelnia.

 5. Sekcja stanowi oddział terenowy Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, na podstawie uchwały Zarządu Zespołu Sekcji z dnia 5 kwietnia 2004 roku w oparciu o Regulamin Sekcji Studenckich PTF
  „Młoda Farmacja”.

§3

 1. Sekcja posługuje się emblematem, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2 – Cele i środki działania

§4

Do celów Sekcji należą:

 1. Pomoc studentom farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych

 2. Rozwój idei humanitaryzmu oraz etyki zawodowej,

 3. Rozwój programu przeddyplomowego kształcenia farmaceutycznego,

 4. Propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji,

 5. Pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy,

 6. Integracja środowiska studentów na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Cele te Sekcja realizuje przez:

 1. Propagowanie swoich celów, zadań i zasad organizacyjnych wśród studentów farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

 2. Zajmowanie się sprawami studentów Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez stałą współpracę z władzami Uczelni i PTFarm w zakresie

  1. informowania studentów o uchwałach władz Uczelni i PTFarm związanych ze studiami tudzież pracą zawodową farmaceutów,

  2. zgłaszania wniosków do władz Uczelni i PTFarm w sprawach studenckich,

  3. konsultacji z przedstawicielami władz Uczelni i PTFarm

w ramach programów działania tychże organizacji.

 1. Ścisłą współpracę z międzynarodowymi organizacja mi studentów farmacji:

  1. IPSF – International Pharmaceutical Student’s Federation,

  2. EPSA – European Pharmaceutical Student’s Association

 2. Organizowanie wymian międzynarodowych oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych w porozumieniu z odpowiednimi władzami,

 3. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów oraz konkursów prac naukowych i innych,

 4. Współpracę ze Studenckim Towarzystwem Naukowym, działającym przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w sprawie kół naukowych oraz inicjatyw podejmowanych przez STN oraz MF – Łódź,

 5. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi, działającymi na terenie Uczelni,

 6. Współpracę z Samorządem Studenckim Uczelni,

 7. Kultywowanie tradycji historycznych zawodu farmaceuty,

8.  Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i towarzyskim,

9.  Podejmowanie innych działań, które Sekcja uzna za korzystne dla studentów farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§5

Sekcja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Sekcji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. nadzwyczajnych.

§7

 1. Członkami zwyczajnymi Sekcji mogą być studenci farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy popierają cele Sekcji i dają rękojmię aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Sekcji.

 3. Warunkiem otrzymania statusu członka zwyczajnego Sekcji jest złożenie pisemnej deklaracji podpisanej przez co najmniej dwóch członków wprowadzających, którymi mogą być tylko członkowie zwyczajni.

 1. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Zespołu Sekcji Młoda Farmacja, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna

§8

 1. Członkowstwo nadzwyczajne nadaje Zarząd Sekcji osobom, które złożyły szczególne zasługi dla Młodej Farmacji.

 2. Członkiem nadzwyczajnym może być absolwent farmacji Wydziały Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do 2 lat od ukończenia studiów magisterskich, pod warunkiem, że przystąpił on do Sekcji w okresie studiów.

 3. Członek nadzwyczajny nie może przewodniczyć Sekcji, mogą jednakże być członkami Zarządu.

§9

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień regulaminów oraz uchwał Zarządu Sekcji,

 2. aktywnego udziału w realizacji celów Sekcji,

 3. wywiązywania się z powierzonych mu funkcji,

 4. przestrzegania norm współżycia społecznego,

 5. dbania o dobre imię Sekcji.

§10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do Zarządu Sekcji,

 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności do Zarządu Sekcji,

 3. do uczestnictwa we wszystkich projektach i inicjatywach MF – Łódź zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§11

Członkowstwo w Sekcji wygasa:

 1. na wniosek złożony na piśmie przez członka do Zarządu Sekcji – z dniem wskazanym we wniosku,

 2. z chwilą śmierci członka,

 3. wskutek działania niezgodnego z niniejszym Regulaminem – z chwilą podjęcia przez Zarząd Sekcji uchwały o wykreśleniu.

 4. uchwała o wykreśleniu członka z Sekcji zapada zwykłą większością głosów przy quorum co najmniej 50% członków Zarządu Sekcji w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczący.

 5. w przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Przewodniczącego, względnie Wiceprzewodniczącego pod nieobecność Przewodniczącego.

 6. Od uchwały o wykreśleniu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Zespołu Sekcji w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o wykreśleniu, którego decyzja w tym przedmiocie jest ostateczna,

 7. z chwilą skreślenia członka z listy studentów,

 8. z chwilą otrzymania dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku farmacja, za wyjątkiem sytuacji, w której nadane zostało członkowstwo nadzwyczajne.

§12

Członkowie Sekcji, którzy zaliczyli co najmniej dwa lata studiów, mogą stać się kandydatami na członków PTFarm, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej PTFarm, zgodnie ze Statutem Towarzystwa.

Rozdział 4 – Władze Sekcji

§13

 1. Władzami Sekcji są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Sekcji,

  2. Zarząd Sekcji,

§14

 1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne zgromadzenie Członków Sekcji,

 2. Walne Zgromadzenie Sekcji może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§15

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji należy:

 1. podejmowanie uchwał wytyczających działania Sekcji,

 2. wybór Zarządu Sekcji,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji,

 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium,

 5. uchwalanie zmian w regulaminach Sekcji,

 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z Sekcji, o których mowa
  w §8 i §11,

 7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Sekcji.

§16

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§17

W Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji z głosem doradczym mogą brać udział:

a) członkowie ustępujących władz,

b) goście zaproszeni przez Zarząd Sekcji.

§18

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji zwoływane jest przez Przewodniczącego Sekcji przynajmniej raz w roku

 2. O terminie i miejscu obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Zarząd Sekcji zawiadamia wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia z podaniem proponowanego porządku obrad.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji boże być zwołane przez Zarząd sekcji:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Sekcji,

  3. na wniosek Prezesa Oddziału Łódzkiego PTFarm,

  4. na wniosek Władz Uczelni.

  5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji jest zwoływane przez Zarząd Sekcji w terminie do trzydziestu dni od daty podjęcia uchwały bądź zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

  6. O miejscu i terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Zarząd Sekcji informuje wszystkich członków przynajmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem zgromadzenia, podając na czyj wniosek zostało zwołane i podając porządek obrad.

§20

 1. Zarząd Sekcji składa się z przynajmniej 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji i jest władzą wykonawczą Sekcji.

 2. Kadencja Zarządu Sekcji trwa jeden rok, rozpoczyna się 1 grudnia i kończy 30 listopada.

 3. W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

  1. Przewodniczący,

  2. Wiceprzewodniczący,

  3. Sekretarz,

  4. Skarbnik

  5. Lokalny Koordynator ds. Praktyk IPSF (Local Exchange Officer – LEO),

oraz inne osoby, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie Członków Sekcji.

 1. Funkcje pełnione w Zarządzie Sekcji nie mogą być łączone ze sobą. Jedna osoba może sprawować tylko jedną funkcję w Zarządzie Sekcji, może jednak pełnić jednocześnie funkcję w Zarządzie Zespołu Sekcji.

§21

 1. Przewodniczący Sekcji wybierany jest bezwzględną większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji w głosowaniu tajnym.

 2. Pozostali członkowie Zarządu Sekcji proponowani są przez Przewodniczącego Sekcji oraz zatwierdzani przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji w głosowaniu łącznym tajnym.

 3. W przypadku braku zatwierdzenia składu Zarządu Sekcji według pkt 2, członkowie Sekcji zgłaszają propozycje kandydatur na nie zatwierdzone stanowiska Zarządu Sekcji. Są one poddawane odrębnym tajnym głosowaniom. Wybór zapada zwykłą większością głosów.

§22

 1. Przewodniczący Sekcji ma prawo zawiesić w czynnościach członka Zarządu Sekcji w wyniku:

  1. długotrwałego nie wywiązywania się z obowiązków wynikających pełnionej funkcji,

  2. działania wbrew regulaminowi Sekcji oraz uchwałom władz Sekcji,

  3. braku aktywnego udziału w pracach Zarządu Sekcji,

  4. W przypadku zawieszenia członka Zarządu przez Przewodniczącego Sekcji, funkcję zawieszonego członka Zarządu sprawuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Sekcji do dnia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji.

  5. W przypadku braku zatwierdzenia decyzji Przewodniczącego Sekcji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji decyzja ta przestaje obowiązywać.

  6. Z uzasadnionych powodów Walne Zgromadzenie Członków Sekcji może odwołać członków Zarządu Sekcji. W przypadku odwołania Przewodniczącego Sekcji ustępuje cały Zarząd Sekcji, a Walne Zgromadzenie Członków Sekcji niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Zarządu Sekcji.

§23

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

 1. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

 2. Kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz uchwałom i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji,

 3. Ustalanie terminu i miejsca obrad Walnego Zgromadzenia członków Sekcji oraz innych spotkań,

 4. Nadawanie lub pozbawianie członkowstwa nadzwyczajnego,

 5. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

 6. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród,

 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami Uczelni oraz PTFarm,

 8. Składanie sprawozdań z działalności Sekcji Zarządowi Zespołu Sekcji, władzom Uczelni oraz PTFarm,

 9. Składanie wniosków o przyznanie funduszy na działalność sekcji,

10.  Ustalanie rocznego planu pracy i preliminarza dochodów i wydatków, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji,

11.  Składanie wniosków o przyjęcie, skreślenie, wykluczenie członków Sekcji w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym – do Oddziału PTFarm,

12.  Pozyskiwanie sponsorów,

13.  Zarządzanie majątkiem i funduszami Sekcji w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków Sekcji oraz Zarząd Zespołu Sekcji.

14.  Prowadzenie imiennego spisu członków Sekcji,

15.  Współpraca z pozostałymi Sekcjami Młodej Farmacji oraz Zarządem Zespołu Sekcji,

16.  Wybór spośród Członków Zarządu Delegata do Zarządu Zespołu Sekcji.

§24

 1. Posiedzenie Zarządu Sekcji odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 2. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje Przewodniczący Sekcji.

 3. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział 5 – Majątek i fundusze Sekcji

§25

Fundusze Sekcji stanowią:

 1. środki przyznawane przez Oddział PTFarm w Łodzi,

 2. środki przyznawane przez władze Uczelni z puli przeznaczonej na działalność Organizacji Studenckich,

 3. inne, m.in. dotacje, zapisy, darowizny.

§26

Fundusze Sekcji znajdujące się na koncie Oddziału PTFarm w Łodzi mogą być użyte na działalność lokalną. Wniosek o udostępnienie składa Zarząd Sekcji do Skarbnika Oddziału. Wymagane są podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu Sekcji.

Rozdział 6 – Zmiana Regulaminu

§27

Zmiana Regulaminu Sekcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

§28

Likwidacja Sekcji następuje w trybie określonym w §13 Regulaminu Sekcji Naukowych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

§29

W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowania znajdują przepisy Uczelni i PTFarm.